• PCR
 • A :

   

  nTaq

  nTaq-Tenuto

  nTaq-Hot

  nTaq-multi Hot

  nPfu-forte

  nPfu-Special

  RbTaq™

  Tenuto Hot

  RbTaq™

  Hot

  Product Size

  ~ 3 kb

  ~ 20 kb

  ~ 3 kb

  ~ 3 kb

  ~ 10 kb

  ~ 15 kb

  ~ 20 kb

  ~ 3 kb

  PCR product

  A-tailed

  A-tailed

  A-tailed

  A-tailed

  Blunt

  Blunt

  A-tailed

  A-tailed

  교정기능

  (3’5’ exo)

  -

  Yes

  -

  -

  Yes

  Yes

  Yes

  -

  5’ →3’ exo

  Yes(Weak)

  Yes(Weak)

  Yes(Weak)

  Yes(Weak)

  -

  -

  No

  No

  Hot-start

  -

  -

  Chemical

  Chemical

  -

  -

  Repebody

  (Antibody)

  Repebody

  (Antibody)

  Annealing time

  1 min/kb

  1 min/kb

  1 min/kb

  1 min/kb

  1 min/kb

  30 sec/kb

  1 min/kb

  1 min/kb

  UDG Plus

  제품 유무

  -

  nTaq-Tenuto

  (UDG plus)

  nTaq-Hot

  (UDG plus)

  nTaq-multi Hot

  (UDG plus)

  -

  -

  -

  -

 • PCR
 • A :

  PCR 은 매우 높은 감도의 검출 방법이므로, 앞서 진행한 PCR 증폭산물의 carryover contamination 에 의해 위양성 (false positive) 증폭 결과를 나타낼 수 있습니다. UDG 는 이런 위양성 증폭을 제거하는 효과가 있습니다. PCR dTTP dUTP 를 혼합하여 사용하면 uracil 를 포함하는 U-product 가 생성됩니다. uracil DNA glycosylase (UDG) 는 이런 PCR 증폭 산물 (U-product) uracil 를 제거하여 carryover contamination DNA 를 제거합니다. 오염된 증폭산물이 제거되면 uracil 을 포함하지 않는 진정한 검체 유래의 DNA template 로 사용되며, 이와 같은 원리로 반복적인 PCR carryover 오염을 방지할 수 있게 됩니다.

   

 • Add.

  281-9, Munji-ro, Yuseong-gu, Daejeon, 34050, Republic of Korea

 • Tel. +82 - 42 - 719 - 1023
 • Fax. +82 - 42 - 719 - 1024
 • Email. info@enzynomics.com

copyright© Enzynomics co Ltd, All rights reserved.

상단으로